El polígon del Sud Oest del Besòs. Habitatge social dels anys 50

Autor: Antich Garcia, Bartomeu
Fecha: 2010
Director: Rosselló i Nicolau, Maribel
Universidad: Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela o Facultad: ETSA Barcelona
Departamento: Departamento de Composición Arquitectónica
Fuente: UPCommons Treballs acadèmics UPC

Resumen

EL projecte és centra amb el polígon del Sud Oest del Besòs, construït de l’any 1959 al 1966, el qual va esser el principal desencadenant, del que avui dia, coneixem amb el nom del barri del Sud Oest del Besòs situat al Nord Est de la ciutat de Barcelona. Aquest polígon de promoció pública va ésser una gran aposta per solucionar el dèficit d’habitatges existent durant la dècada dels anys 60, fet que va obligar a projectar massivament vivenda social. L’actuació, realitzada per el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, va estar lligada a dos factors: al baix cost de l’intervenció i a un temps de construcció limitat. Això va condicionar la qualitat dels edificis realitzats. L’intervenció del polígon del Sud Oest del Besòs és fonamentava amb l’ubicació de 87 blocs de vivendes aïllades repartides en una superfície de 32,6 hectàrees. Degut a l’extensió de l’actuació el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona hagué de sectoritzar la zona i utilitzar un ampli equip d’arquitectes, tècnics i operaris. L’organització del polígon, es basa en la col•locació dels blocs de vivendes en super-illes, formant espais verds entre si. Cal esmentar també, en quan a organització, que és fa una separació entre l’activitat comercial i la residencial pròpia del pensament racionalista. L’ambició del meu treball és aconseguir entendre la vivenda social i les grans intervencions de barris d’habitatge massiu dels anys 50, mitjançant l’estudi del polígon del Sud Oest del Besòs. Per tal d’entendre aquest tipus d’operació el primer que hem fet és entendre el barri del Sud Oest del Besòs en el context de les promocions públiques estatals i municipals. Per altre banda s’han estudiat per tal d’aconseguir una major perspectiva alhora d’intentar comprendre els principals referents internacionals i s’han analitzat quins eren els condicionants ambientals que es prenien com a models. El treball l’hem concretat analitzant el barri des de els seus inicis fins a l’actualitat. Fent un estudi dels elements urbanístics que el caracteritzen i dels equipaments que en aquell moment és creien necessaris. Els blocs d’habitatges que composen el polígon del Sud Oest del Besòs han estat classificats i explicats, arribant a estudiar cada habitatge que els composen. Finalment s’ha fet un estudi dels sistemes constructius emprats en la solució de cada bloc d’habitatges.

Ver tesis